1. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Івано-Франківський обласний центр зайнятості

 

76002, м. Івано-Франківськ, вул. Деповська, 89а.          

1.2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 800 – 1715 
п’ятниця, 800 – 1600

обідня перерва, 1200 – 1300

1.3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0342) 75-55-79, факс 75-56-14;

E-mail: ifocz@utm.if.ua;

Web: http://www.dcz.gov.ua/ifr

2. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

2.1.

Закони України

Закон України „Про зайнятість населення” - далі Закон.

3. Інформація про перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, умови та підстави отримання адміністративної послуги

3.1

Підстава для одержання адміністративної послуги

Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

3.2.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

2) фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

3) документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

Заява на продовження дії дозволу та документи, що додаються до неї - подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення дії дозволу.

 

Документи, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3.3.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто або через уповноважену ним особу не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення дії дозволу

4. Інформація про платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.

4.1

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна.

Безоплатна для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.

4.2.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України „Про зайнятість населення”.

4.3.

Розмір плати за адміністративну послугу

Розмір плати за продовження дії дозволу становить:

 

1) для дозволів, термін дії яких продовжується на строк від одного до трьох років - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

2) для дозволів, термін дії яких продовжується на строк від шести місяців до одного року включно - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

3) для дозволів, термін дії яких продовжується на строк до шести місяців - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

 

4.4.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

5. Інформація про строк надання адміністративної послуги

5.1.

Строк надання адміністративної послуги

3 робочих днів з дня реєстрації документів, необхідних для отримання послуги

6. Інформація про результат надання адміністративної послуги

6.1.

Надання адміністративної послуги

За наявності підстав дія дозволу може продовжуватись необмежену кількість разів

6.2.

Зупинення розгляду заяви про видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, не пізніше наступного робочого дня приймає рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцеві поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

Розгляд заяви зупиняється для усунення підстав, викладених у відповідному рішенні, на строк, що становить три робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.

6.3.

Перелік підстав для зупинення розгляду заяви

1) подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

3) невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

5) невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

6.3.

Поновлення розгляду заяви

Після подання протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розгляду заяви документів про усунення підстав для зупинення розгляду заяви розгляд заяви поновлюється.

У разі якщо роботодавцем не усунуті всі зауваження територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, через які зупинено розгляд заяви, роботодавець разом із документами на заміну подає також мотивувальний лист щодо причин відхилення решти зауважень територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

6.4.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2) подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 42-6 цього Закону;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

6.5.

Результат надання адміністративної послуги

Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Відмова у продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

6.6.

Скасування рішення

У разі невнесення роботодавцем плати протягом 10 робочих днів з дня отримання ним рішення про продовження дії дозволу, надісланого поштою з повідомленням про вручення, таке рішення скасовується.

7. Інформація про можливі способи отримання відповіді (результату)

7.1.

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня його прийняття надсилається роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення плати за видачу дозволу і розміщується на офіційному веб-сайті Івано-Франкіського  обласного центру зайнятості.