1. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Івано-Франківський обласний центр зайнятості

 

76002, м. Івано-Франківськ, вул. Деповська, 89а.           

1.2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 800 – 1715 
п’ятниця, 800 – 1600

обідня перерва, 1200 – 1300

1.3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0342) 75-55-79, факс 75-56-14;

E-mail: ifocz@utm.if.ua;

Web: http://www.dcz.gov.ua/ifr

2. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

2.1.

Закони України

Закон України „Про зайнятість населення” - далі Закон.

3. Інформація про перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, умови та підстави отримання адміністративної послуги

3.1.

Підстава для одержання адміністративної послуги

1) зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

2) оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;

3) зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

3.2.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

  Заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

 

Разом із заявою про внесення змін до дозволу роботодавець подає:

1) у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем, - копію паспорта фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

2) у разі оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства - копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

3) у разі зміни назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл - проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту).

3.3.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто або через уповноважену ним особу не пізніш як за 30 днів після виникнення обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

4. Інформація про платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.

4.1.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна.

5. Інформація про строк надання адміністративної послуги

5.1.

Строк надання адміністративної послуги

3 робочих днів з дня реєстрації документів, необхідних для отримання послуги.

6. Інформація про результат надання адміністративної послуги

6.1.

Зупинення розгляду заяви про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, не пізніше наступного робочого дня приймає рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцеві поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

Розгляд заяви зупиняється для усунення підстав, викладених у відповідному рішенні, на строк, що становить три робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.

6.2.

Перелік підстав для зупинення розгляду заяви

1) подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

3) невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

5) невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

6.3.

Поновлення розгляду заяви

Після подання протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розгляду заяви документів про усунення підстав для зупинення розгляду заяви розгляд заяви поновлюється.

У разі якщо роботодавцем не усунуті всі зауваження територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, через які зупинено розгляд заяви, роботодавець разом із документами на заміну подає також мотивувальний лист щодо причин відхилення решти зауважень територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

6.4.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

6.5.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Відмова у внесенні змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

7. Інформація про можливі способи отримання відповіді (результату)

7.1.

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня його прийняття надсилається роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення плати за видачу дозволу і розміщується на офіційному веб-сайті Івано-Франкіського  обласного центру зайнятості.